FrescoBlue

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

Fluidmaster Netherlands B.V.

Fluidmaster Netherlands B.V.
Tevens handelend onder de namen:

A&M Shine Design, FrescoPortal, FrescoPusher, FrescoTablet, FrescoAir

Website: www.frescoblue.nl
E-mailadres: info@frescoblue.nl
Dossiernummer KVK: 08192378
Deze voorwaarden zijn op 8 februari 2011 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Oost Nederland onder nummer 08192378.

Artikel 1 TOEPASSELIJKHEID

1.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door ons aangegane overeenkomsten, hoe ook genaamd. Met name zijn deze voorwaarden van toepassing op alle door ons aangegane overeenkomsten tot verkoop en levering, zowel aan bedrijven als aan consumenten, van producten die het toilet continu reinigen en frishouden, in het bijzonder doch niet uitsluitend de volgende producten: FrescoPortal, FrescoTablet, FrescoPusher en FrescoAir.

1.2
Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over “koper” moet hieronder wordenverstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die tot ons in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met ons gesloten koop- of andersoortige overeenkomst, alsmede elke natuurlijke of rechtspersoon die met ons een koop- of andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan.

1.3
Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

1.4
Indien ook de koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de koper niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voor zover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de koper door ons uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard en voor zover de voorwaarden van de koper niet in strijd komen met het bepaalde in onze algemene voorwaarden. Komen de voorwaarden van de koper aldus in strijd met onze algemene voorwaarden, dan is slechts het in onze voorwaarden bepaalde van toepassing. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de koper doet aan het voorgaande niet af.

1.5
Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van “(levering van) producten” wordt daaronder ook verstaan het verrichten van werkzaamheden van welke aard ook die producten betreffende.

Artikel 2 AANBIEDINGEN

2.1
Al onze offertes moeten worden aangemerkt als uitnodigingen aan de potentiële koper tot het doen van een aanbod. Zij binden ons derhalve op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig schriftelijk het tegendeel is bepaald.
De aan ons gegeven opdracht geldt als aanbod, welke eerst na schriftelijke bevestiging onzerzijds (de zogenaamde opdrachtbevestiging) geacht wordt door ons te zijn aanvaard.
Indien geen termijn is aangegeven, zijn door ons gedane offertes 2 weken geldig, te rekenen vanaf de dag van de offerte.

2.2
Van door ons gedane offertes maken deel uit: ontwerpen, tekeningen, beschrijvingen, afbeeldingen en dergelijke, alsmede eventuele bijlagen en bescheiden die op onze offertes betrekking hebben.
Dit alles blijft ons eigendom, moet op ons verzoek aan ons worden teruggegeven en mag zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd of aan derden worden afgegeven, zulks op straffe van een direct opeisbare boete van € 10.000,- (zegge: tien duizend Euro) per overtreding. Tevens behouden wij ons alle uit hoofde van intellectuele en industriële eigendom eventueel bestaande rechten voor.

2.3
De inhoud van folders, drukwerken, prijslijsten etc. bindt ons niet, tenzij daar in de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk naar wordt verwezen.

Artikel 3 ADVIEZEN, ONTWERPEN EN MATERIALEN

3.1
Door ons verstrekte informatie en adviezen zijn slechts van algemene aard en vrijblijvend.

3.2
Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor een door of namens koper uitgewerkt ontwerp, noch voor eventuele adviezen naar aanleiding van dat ontwerp.

3.3
Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor onderdelen en/of materialen die door koper zelf ter beschikking zijn gesteld of door koper zijn voorgeschreven.

Artikel 4 TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

4.1
Overeenkomsten komen tot stand op het moment dat wij een ons gegeven opdracht schriftelijk aanvaarden. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop wij onze opdrachtbevestiging verzenden. Als datum van bevestiging van de opdracht geldt de datum waarop wij de opdrachtbevestiging verzenden.

4.2
De door ons aan de koper verzonden opdrachtbevestiging wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven. De koper wordt geacht met de inhoud van de opdrachtbevestiging in te stemmen, tenzij hij binnen zeven dagen na dagtekening van de opdrachtbevestiging schriftelijk aan ons te kennen geeft, dat hij zich niet met de inhoud ervan kan verenigen.

4.3
Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door onze medewerkers of namens ons gemaakt en/of gedaan door andere personen die als vertegenwoordiger(s) optreden, binden ons alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door onze tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurders schriftelijk zijn bevestigd.

4.4
Op alle offertes van ons zijn deze algemene voorwaarden van toepassing als waren zij daarin letterlijk opgenomen.

Artikel 5 PRIJZEN

5.1
Onze prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, exclusief omzetbelasting, andere heffingen van overheidswege, kosten voor vervoer en verpakking.
Onze prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, inclusief montage.

5.2
De in offertes, contracten, prijslijsten en opdrachtbevestigingen vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende kosten- factoren, zoals valutakoersen, grondstof- en materiaalprijzen, loon- en transportkosten, belastingen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege.

5.3
Wij behouden ons het recht voor om indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, maar voor de dag van levering verhogingen in een of meer van de kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan de koper in rekening te brengen. Voorts hebben wij het recht om in een dergelijk geval de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is. Dit laatste recht komt ook toe aan de koper, echter slechts indien wij ons binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst op het standpunt stellen dat uit verandering in de kosten een verhoging van de in de opdrachtbevestiging genoemde prijs voortvloeit. Indien de koper van dit recht gebruik maakt, dient hij binnen 5 dagen na ontvangst van de betreffende mededeling van ons bij aangetekende brief de ontbinding in te roepen.

Artikel 6 AFLEVERING EN LEVERINGSTERMIJNEN

6.1
De door ons opgegeven levertijden gaan in op de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen (mits alle gegevens die wij voor de uitvoering van de opdracht nodig hebben in ons bezit zijn) en, indien en voor zover het leveringen buiten Nederland betreft, wij betaling van de koopprijs hebben ontvangen (tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen).
De levertijd voor de producten FrescoTablet en FrescoAir bedraagt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, 5 werkdagen (te rekenen vanaf de dag dat wij de bestelling van koper hebben ontvangen).
De levertijd voor de overige producten bedraagt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, 6 weken (te rekenen vanaf de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen).

6.2
De door ons opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Levertijden worden verlengd met de tijd gedurende welke de koper enig verschuldigd geworden bedrag, nadat dat opeisbaar is geworden, onbetaald heeft gelaten.
Bij niet tijdige levering moeten wij derhalve schriftelijk in gebreke worden gesteld.
Ingeval – in afwijking van het bovenstaande – in de individuele overeenkomst uitdrukkelijk een boete op overschrijding in de levertijd is overeengekomen, is deze niet verschuldigd indien de overschrijding van de levertijd een gevolg is van de in artikel 12 van deze algemene voorwaarden genoemde gevallen van overmacht.

6.3
Wij hebben het recht een opdracht in gedeelten uit te voeren, zulks in die zin dat wij producten naar de mate waarin zij gereed zijn aan de koper leveren. Alsdan zijn wij gerechtigd reeds geleverde producten onmiddellijk aan de koper te factureren.

6.4
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geschiedt de levering van de producten
FrescoTablet en FrescoAir en FrescoPusher franco.

6.5
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, wordt het product FrescoPortal, of enig ander product dat installatie of montage behoeft, door ons geïnstalleerd/gemonteerd op de overeen- gekomen plaats van bestemming.
Indien uitdrukkelijk is overeengekomen dat de koper het product FrescoPortal, of enig ander product dat installatie of montage behoeft, zelf installeert of monteert of door derden laat installeren of monteren, komt de installatie en montage geheel voor rekening en risico van koper en aanvaarden wij ter zake van de installatie en montage geen enkele aansprakelijkheid.

6.6
Verzoekt de koper om de levering van producten op een andere dan de gebruikelijke wijze te doen plaatsvinden, dan kunnen wij de hieraan verbonden kosten aan de koper in rekening brengen.

6.7
De koper is gehouden de producten binnen de overeengekomen termijn af te nemen. Bij gebreke daarvan zijn wij gerechtigd om – zulks te onzer keuze – op grond van het bepaalde in artikel 6:60 Burgerlijk Wetboek te vorderen dat de bevoegde rechter ons van onze verbintenis tot levering van de overeengekomen producten zal bevrijden, dan wel om zondervoorafgaande ingebrekestelling betaling van de koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen. Indien de koper niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, zijn wij gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.
Indien de koper overeenkomstig het bovenstaande in gebreke blijft de producten binnen de overeengekomen termijn af te nemen en wij de betaling van de koopsom vorderen, worden de producten geacht te zijn afgeleverd en zullen wij de producten gedurende een periode van 30 dagen voor rekening en risico van de koper tegen vergoeding van alle daaruit voortvloeiende kosten opslaan, waarna wij de producten aan derden kunnen verkopen en leveren, zonder dat koper nog enige aanspraken kan doen gelden op de producten of op enige schadevergoeding of schadeloosstelling.
Is geen termijn voor afname overeengekomen, dan zijn wij tot de in dit artikellid genoemde maatregelen bevoegd, indien de producten niet binnen 1 maand na onze uitnodiging daartoe door de koper zijn afgenomen.

6.8
In afwijking van het in het vorige lid bepaalde, geldt ingeval van levering op afroep dat de leveringstermijnen of – perioden door ons in overleg met de koper worden vastgesteld en schriftelijk bevestigd.
Tenzij in onze opdrachtbevestiging anders is vermeld, heeft de koper bij een overeengekomen levering op afroep de plicht binnen 2 maanden volledig af te nemen. Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens naar ons oordeel niet tijdig in ons bezit zijn, wordt de levertijd door ons, in overleg met de koper, na de ontvangst van de gegevens opnieuw vastgesteld en schriftelijk bevestigd.

6.9
Eventuele retourzending aan ons moet altijd franco, onder opgave van redenen, geschieden: bij niet inachtneming van deze voorwaarden zijn wij gerechtigd de retourzending te weigeren en/of terug te sturen op kosten van de koper. Een retourzending geschiedt voor rekening en risico van de koper.

Artikel 7 RECLAME

7.1
De koper staat in voor de juistheid en de volledigheid van en is verantwoordelijk voor de gegevens die hij ons verstrekt heeft. De koper moet waar het de in onze offertes door ons verstrekte gegevens betreft, rekening houden met de gebruikelijke spelingen en met kleine wijzigingen in constructies of onderdelen voor zover deze nodig zijn ten behoeve van een goede uitvoering.

7.2
De koper is gehouden om gebreken aan de door ons geleverde producten binnen 10 dagen na het aan het licht komen van deze gebreken, doch uiterlijk binnen de in artikel 7.3 genoemde garantietermijn, aan ons kenbaar te maken. Dit dient te geschieden per aangetekende brief, met daarin een nauwkeurige omschrijving van de klacht en onder opgave van de factuur waarmee de betreffende producten zijn geleverd.

7.3
Ieder vorderingsrecht van de koper jegens ons, betrekking hebbend op gebreken in de door ons geleverde producten, vervalt indien:
- de gebreken niet binnen de in lid 2 van dit artikel gestelde termijn en/of niet op de aldaar aangegeven wijze aan ons ter kennis zijn gebracht;
- de koper ons geen of onvoldoende medewerking verleent ter zake van een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten;
- de koper de producten in strijd met de voorschriften, althans op niet normale wijze heeft gebruikt en/of heeft onderhouden, of indien de koper zonder onze uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming aan de producten reparaties en/of wijzigingen heeft uitgevoerd;
- de in de individuele overeenkomst genoemde garantietermijn voor het product FrescoPortal is verstreken, of indien zo‟n termijn ontbreekt, de klachten eerst worden geuit nadat een periode van meer dan 36 maanden sedert de levertijd van het product FrescoPortal is verstreken (dat is de standaard garantietermijn voor het product FrescoPortal);
- de toepassing en het gebruik van de producten, met betrekking tot welke de klachten zijn geuit, door de koper worden voortgezet.

7.4
Reclames betreffende berekende prijzen en andere klachten betreffende de factuur, moeten binnen 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk bij ons zijn ingediend, bij gebreke waarvan vorderingen van de koper terzake jegens ons vervallen.

7.5
Het indienen van reclames geeft de koper niet het recht de ontvangst en/of betaling van de producten te weigeren dan wel op te schorten.

7.6
De koper dient te allen tijde ons de gelegenheid te bieden een eventueel gebrek te herstellen.

7.7
Gebreken ontstaan door normale slijtage, onoordeelkundig gebruik, onoordeelkundige behandeling of onoordeelkundig of onjuist onderhoud of die welke zich voordoen na
wijziging of reparatie door of namens de koper zelf of door derden aangebracht, blijven buiten de garantie.

Onder „onoordeelkundig gebruik‟ moet in het bijzonder worden verstaan: het gebruik van andere tabletten dan de FrescoTablet, alsmede het toevoeren van de FrescoTablet door de FrescoPortal zonder gebruikmaking van de FrescoPusher. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade ontstaan door zulk onoordeelkundig gebruik.

7.8
Wij zijn niet aansprakelijk voor schade ontstaan door normale slijtage, onoordeelkundig gebruik, onoordeelkundige behandeling of onoordeelkundig of onjuist onderhoud.
Wij zijn niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onoordeelkundige of onjuiste montage en installatie, indien en voor zover koper zelf heeft geïnstalleerd of gemonteerd of derden heeft laten installeren of monteren.

Artikel 8 AANSPRAKELIJKHEID

8.1
Uitsluitend indien de garantieverplichtingen ter zake van door ons geleverde producten niet door derden op zich zijn genomen, kan de koper jegens ons (garantie-)aanspraken als bedoeld in artikel 7 van deze algemene voorwaarden doen gelden.

8.2
Indien voor ons aansprakelijkheid als bedoeld in het vorige lid bestaat, zijn wij slechts gehouden tot, zulks te onzer keuze:
a. (kosteloos) herstel van de gebreken, of
b. levering van vervangende producten na (retour-)ontvangst van de gebrekkige producten, of
c. terugbetaling van de ontvangen koopsom c.q. creditering van de aan de koper gezonden factuur, met ontbinding zonder rechterlijke tussenkomst van de gesloten overeenkomst, alles voorzoveel de koopsom, de factuur en de overeenkomst op de geleverde producten betrekking hebben, of
d. een in overleg met de koper te bepalen schadeloosstelling in een andere vorm dan hiervoor bedoeld.

8.3
Indien de koper zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming aan de producten reparaties en/of wijzigingen heeft uitgevoerd of heeft doen uitvoeren, vervalt elke garantieverplichting onzerzijds.

8.4
Behoudens onze eventuele verplichting(en) uit hoofde van het voorafgaande, zijn wij nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan koper en aan anderen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld onzerzijds (, door degene die ons voor aansprakelijk houdt metde middelen rechtens aan te tonen).
Voorts zijn wij niet aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe of indirecte schade hoe ook genaamd, winstderving en stilstandschade daaronder begrepen, geleden door de koper, diens ondergeschikten en bij of door hem te werk gestelden of derden, ontstaan door gehele of gedeeltelijke (her-)levering van producten, vertraagde of ondeugdelijke levering of het uitblijven van levering van de producten of door de producten zelf.

8.5
De koper is niet gerechtigd de producten waarover geen gemotiveerde reclame bestaat terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan zijn alle kosten aan terugzending verbonden ten laste van de koper. Wij zijn in dat geval vrij de producten voor rekening en risico van de koper op te slaan.

8.6
Indien wij ingevolge het bepaalde in artikel 7 en 8 van deze algemene voorwaarden aansprakelijk zijn en gehouden zijn een schadevergoeding dan wel schadeloosstelling aan koper te betalen, is die schadevergoeding dan wel schadeloosstelling te allen tijde beperkt tot een bedrag dat gelijk is aan het bedrag van de factuur waarmee de betreffende gebrekkige producten aan koper in rekening zijn gebracht.

Artikel 9 EIGENDOMSVOORBEHOUD

9.1
De door ons geleverde producten blijven ons eigendom tot het moment van volledige betaling van de betreffende factuur. De door ons aan de koper geleverde producten zijn geleverd onder de opschortende voorwaarde van volledige betaling van de factuur door de koper. Bij volledige betaling van het factuurbedrag gaat de eigendom van de geleverde producten van rechtswege op de koper over.

9.2
Indien ten gevolge van be- of verwerking door de koper ons eigendomsrecht, rustend op de door ons geleverde producten, verloren is gegaan, is de koper onverwijld verplicht op de door be- of verwerking ontstane zaken ten behoeve van ons een bezitloos pandrecht te vestigen.

9.3
De koper is niet gerechtigd om de producten, waarop een eigendomsvoorbehoud rust, op welke wijze dan ook te vervreemden, te bezwaren met een beperkt zekerheids- of genotsrecht, of anderszins aan ons verhaal te onttrekken.

9.4
De koper is verplicht om ons onmiddellijk mededeling te doen van aanspraken op of pogingen van derden om de producten, die bij ons in eigendom zijn, in hun macht te krijgen c.q. zich daarop te verhalen. De koper is gehouden om zijnerzijds alles te doen om onze eigendoms- of vorderingsrechten te beschermen.

9.5
Bij niet-nakoming door de koper van zijn in dit artikel genoemde verplichtingen, zijn wij gerechtigd om na ingebrekestelling doch zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is, de producten die op grond van het eigendomsvoorbehoud of anderszins – nog – ons eigendom zijn, terug te nemen. De koper is gehouden om ons de plaats aan te wijzen waar de producten zich bevinden, de producten als ons eigendom te identificeren en verleent ons reeds nu vooralsdan toestemming om de betreffende terreinen en gebouwen te (laten) betreden teneinde de producten terug te nemen.

9.6
Wij zijn te allen tijde gerechtigd de producten die zich onder de koper (of derden) bevinden, maar ons in eigendom toebehoren, onder ons te nemen, zodra wij in redelijkheid kunnen aannemen dat de reële kans bestaat dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. Het voorgaande laat onverlet de rechten zoals die voor ons voortvloeien uit het gemene recht: met name behouden wij ook het recht de koper na het onder ons nemen van de producten tot schadevergoeding aan te spreken.

Artikel 10 BETALING

10.1
Betaling moet geschieden in Nederlandse valuta (Euro's), zonder aftrek van enige korting, contant ter plaatse waar wij zijn gevestigd of door overschrijving op een door ons aangewezen bank- of girorekening, in beide gevallen uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum; dit alles tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
Bij betaling per bank of giro geldt de dag van creditering van onze bank- of girorekening als de dag van betaling.

10.2
Indien de koper niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat, is hij in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist en zijn alle vorderingen van ons op de koper, zonder dat ingebrekestelling vereist is, onmiddellijk opeisbaar.
Alsdan hebben wij het recht, indien en voor zover voldoende samenhang bestaat met het niet nakomen van de koper, de nakoming van al onze verbintenissen jegens de koper op te schorten, onverminderd alle andere rechten uit het gemene recht voortvloeiend.
Wij zijn gerechtigd voor alle nog te verrichten leveringen contante betaling voor aflevering van de producten of een garantie voor tijdige betaling te verlangen. Voorts zijn wij alsdan gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, waarbij op de koper alsdan de verplichting rust tot teruggave van de geleverde producten, dan wel de verplichting tot anderszins ongedaan maken van de door ons verrichte prestatie(s), onverminderd ons recht op schadevergoeding.

10.3
Is de koper in gebreke met tijdige betaling dan verbeurt hij aan ons, zonder dat een nadere aanzegging onzerzijds nodig is, vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele betaling, een rente gelijk aan de geldende herfinancieringsrente van de De Nederlandsche Bank vermeerderd met 7% per jaar, berekend over de koopprijs of het nog onbetaald gebleven gedeelte daarvan, welke rente onmiddellijk en zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar is.
Voorts is de koper gehouden ons de buitengerechtelijke incassokosten te voldoen die verband houden met het incasseren van onze vorderingen. Deze kosten worden bepaald op 15% van de hoofdsom, onverminderd ons recht om verdere redelijke kosten ex artikel 6:96, lid 2, sub c van het Burgerlijk Wetboek in rekening te mogen brengen.
Bovendien zijn alle nadelige gevolgen van koersverlies of anderszins uit te late betaling of niet-betaling voortvloeiend voor rekening van de koper, zelfs al zou de koper volgens de in zijn land bestaande bepalingen tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldaan hebben doch omstandigheden of maatregelen buiten zijn controle de betaling hebben doen plaatsvinden op voor ons nadelige wijze.

10.4
Betalingen strekken eerst in mindering op de in lid 3 bedoelde kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente.

10.5
Indien in de financiële positie van de koper na het totstandkomen van de overeenkomst, doch voor de aflevering van de producten een aanzienlijke verslechtering optreedt, zijn wij gerechtigd geheel of gedeeltelijk af te zien van verdere uitvoering van de overeenkomst, dan wel een wijziging van de betalingsvoorwaarden te vorderen.

10.6
Voorschriften van welke autoriteit ook, welke het gebruik van de te leveren of reeds geleverde producten verhinderen, brengen geen verandering in de geldelijke verplichtingen van de
koper.

10.7
De gehele koopprijs is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij niet-tijdige betaling, wanneer de koper in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling vraagt of zijn ondercuratelestelling is aangevraagd, wanneer enig beslag op de producten of de vorderingen van de koper wordt gelegd, en wanneer deze overlijdt, in liquidatie treedt, of wordt ontbonden.

Artikel 11 ZEKERHEID

Wij zijn gerechtigd van de koper te vorderen, dat hij zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen, zulks met name ook na de totstandkoming van de overeenkomst. Indien de door ons verlangde zekerheid niet wordt gegeven, kunnen wij de uitvoering van onze verplichtingen opschorten en/of de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden, onverminderd de rechten zoals die voor ons uit het gemene rechte voortvloeien.

Artikel 12 OVERMACHT

12.1
Onder overmacht moet worden verstaan elke omstandigheid buiten onze macht die van dien aard is, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd (zogenaamde niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming).
Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, staking, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in ons bedrijf of in
het bedrijf van onze leveranciers, in- en uitvoerbeperkingen, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale of regionale (overheids-) instanties.

12.2
Indien wij door overmacht de overeenkomst niet (tijdig) kunnen nakomen, hebben wij het recht de overeenkomst op een later tijdstip uit te voeren, dan wel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks te onzer keuze.
Ingeval van overmacht kan de koper ons niet tot schadevergoeding aanspraken.

Artikel 13 RECHTEN VAN INTELLECTUELE EN/OF INDUSTRIELE EIGENDOM

13.1
Ter zake door ons geleverde producten behouden wij ons alle rechten van intellectuele en/of industriële eigendom voor. Koper kan nimmer aanspraak maken op rechten van intellectuele en/of industriële eigendom ter zake door ons aan hem geleverde producten.

13.2
Wij behouden ons het recht om producten te voorzien van onze eigen naam.

13.3
Indien koper constateert dat derden inbreuk maken op onze genoemde rechten van intellectuele en/of industriële eigendom, is koper gehouden ons daarvan onverwijld in kennis te stellen.

13.4
Het is koper uitdrukkelijk niet toegestaan om enig merk of ander onderscheidingsteken dat aan ons toebehoort althans door ons wordt gebruikt, op welke manier dan ook te gebruiken.

Artikel 14 WIJZIGINGEN IN HET AANGENOMEN WERK

14.1
Alle wijzigingen in de opdracht behoren, indien en voor zover daaruit meerdere kosten ontstaan, beschouwd te worden als meerwerk, en voor zover daaruit minder kosten ontstaan als minderwerk.

14.2
Meerwerk zal worden berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht.

Artikel 15 MONTAGE

15.1
Indien blijkens de overeenkomst de producten door ons op de door de koper aangewezen plaats moeten worden gemonteerd, zal de koper zorgen of doen zorgen voor zodanige faciliteiten als redelijkerwijze door ons ten behoeve van de montage kunnen worden verlangd.

15.2
Wij zullen eerst nadat de door ons verlangde faciliteiten op de betreffende plaats aanwezig zijn, overgaan tot montage.
Voor schade, in de meest ruime zin van het woord bedoeld, ontstaan doordat de hiervoor bedoelde faciliteiten niet (tijdig) op de betreffende plaats aanwezig zijn, hieronder begrepen doch daartoe niet beperkt vertragingsschade, zijn wij niet aansprakelijk, een en ander overeenkomstig het bepaalde in artikel 8, lid 4 van deze algemene voorwaarden.
Voor schade, in de meest ruime zin van het woord bedoeld, ontstaan bij ons doordat de hiervoor bedoelde faciliteiten niet (tijdig) op de betreffende plaats aanwezig zijn, hieronder begrepen doch daartoe niet beperkt bedrijfsschade, is de koper aansprakelijk.

Artikel 16 ONTBINDING

16.1
Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde. Alvorens de koper een schriftelijke ontbindingsverklaring tot ons richt, zal hij te allen tijde ons eerst schriftelijk in gebreke moeten stellen en ons een redelijke termijn moeten gunnen om alsnog onze verplichtingen na te komen dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen de koper nauwkeurig schriftelijk moet melden.

16.2
Koper heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.

16.3
Indien wij instemmen met ontbinding, zonder dat sprake is van verzuim van onze zijde, hebben wij steeds het recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals kosten, gederfde winst en redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid. Ingeval van gedeeltelijke ontbinding kan de koper geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door ons verrichte prestaties en hebben wij onverkort recht op betaling voor de reeds door ons verrichte prestaties.

Artikel 17 TOEPASSELIJK RECHT

Op alle door ons gedane offertes en op alle door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18 GESCHILLENBESLECHTING

Alle geschillen van welke aard ook, verband houdende met of voortvloeiende uit door ons aangegane overeenkomsten en verrichte leveringen worden beslecht door de bevoegde rechter te Almelo, tenzij de koper ons binnen een maand nadat wij ons op dit beding hebben
beroepen, schriftelijk laat weten voor de beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.
Wij behouden ons het recht voor om ons te wenden tot de rechter die op grond van het gemene recht bevoegd is.